İş Hukuku Danışmanlığı


Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi,işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum vekuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisidenir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan veolmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelikyönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerinebağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene vebakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar daişyerinden sayılır.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ileoluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin veişletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşverenvekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudanişveren sorumludur.

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk vezorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliğisıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmetüretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin veişin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve buiş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğerişveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-altişveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerinekarşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya altişverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden altişveren ile birlikte sorumludur.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işealınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veyadaha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalıişleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibarenasıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ileteknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek altişverenlere verilemez.